วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline การดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด
Practice Guideline for Management of Patients with Snake Bite


Last update : มิถุนายน พ.ศ.2547

ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนหน้า : 23

การดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัด

Last update : พ.ศ.2545

ผู้จัดทำ : ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกและโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ตีพิมพ์ใน สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 กันยายน–ตุลาคม 2545
จำนวนหน้า : 11

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline CAP(Community-acquired Pneumonia)

แนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนในประเทศไทย(สำหรับผู้ใหญ่)
( Guidelines for the Management of Adults with Community-acquired Pneumonia)
Last update : ตุลาคม พ.ศ.2544

ผู้จัดทำ : สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

จำนวนหน้า : 18

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline Tetanus

Management of tetanus-prone wounds

Last update : N/A

ผู้จัดทำ : The Royal Children's Hospital (RCH), Melbourne
จำนวนหน้า : 1

comment : เป็น CPG ของAustralia ครับ, ไม่มี dose บอก

HPA recommendation on the treatment and prophylaxis of tetanus

Last update : 21 April 2008


ผู้จัดทำ : Health Protection Agency(HPA)

จำนวนหน้า : 1

comment : เป็น Guidelines ของUK ครับ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline JNC7

Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure

Last update : 2003

ผู้จัดทำ : American Heart Association

จำนวนหน้า : 48

comment : เท่าที่ทราบ JNC8 ยังไม่ออกนะครับ ถ้ามาแล้วผมจะรีบ update ให้อีกทีครับ

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline โรคลมชัก

แนวทางการรักษาโรคลมชัก
Epilepsy : Clinical Practice Guidelines

Last update : 18 กันยายน พ.ศ.2549

ผู้จัดทำ : สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย,
สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย,
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย,
คณะแพทย์ศาสตร์จากสถาบันต่างๆ,
สถาบันประสาทวิทยา
จำนวนหน้า : 89

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

Guideline Asthma

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2551

Last update : พ.ศ.2551

ผู้จัดทำ : สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย,
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำนวนหน้า : 61

comment : มีทั้งของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กครับ แยกส่วนในฉบับเดียวกัน

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก